Phân công trực tết nguyên đán 2019


PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

    Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

LỊCH PHÂN CÔNG

Trực tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

( Kèm theo Công văn Số 72/PGD&ĐT ngày 23/01/2019)
 

 

STT

Họ và tên

Ngày trực

Chức vụ

SĐT

1

Hồ Thị Yến

02/02/2019( 28/12 ÂL)

Hiệu trưởng

0975109705

2

Chu Thị Tuyết Minh

03/02/2019( 29/12 ÂL)

P.Hiệu trưởng

0397478544

3

Nguyễn Quỳnh Thư

04/02/2019( 30/12 ÂL)

P.Hiệu trưởng

0983104824

4

Hồ Thị Yến

05/02/2019( 01/01 ÂL)

Hiệu trưởng

0975109705

5

Chu Thị Tuyết Minh

06/02/2019( 02/02 ÂL)

P.Hiệu trưởng

0397478544

6

Nguyễn Quỳnh Thư

7/02/2019( 03/01 ÂL)

P.Hiệu trưởng

0983104824

7

Hồ Thị Yến

8/02/2019( 04/01 ÂL)

Hiệu trưởng

0975109705

8

Chu Thị Tuyết Minh

9/02/2019( 05/01 ÂL)

P.Hiệu trưởng

0397478544

9

Nguyễn Quỳnh Thư

10/02/2019( 06/01 ÂL)

P.Hiệu trưởng

0983104824

                                                               

 

                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                              Hồ Thị Yến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu