Lịch trực virut corona từ ngày 27/04 - 03/05/2020


               
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc    
 
   
 
   
 
   
                Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2020  
               
  PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH VIRUS CORONA  
  Từ ngày 27/04/2020 đến hết ngày 03/5/2020        
Điểm Trung Tâm Tân Thành          
Ngày Stt Họ tên Chức vụ Số điện thoại        Ghi chú Ký tên    
27/04 1 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng 0975109705 Sáng    
2 Phạm Thị Lan Anh Giáo viên      
3 Nguyễn Thị Nhẫn Kế toán 0989087383    
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 0397384845 Chiều    
5 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 036871196    
  6 Nguyễn Thị Gái Hiền Giáo viên      
28/04 1 Chu Thị Tuyết Minh Phó hiệu trưởng 0397478544 Sáng    
2 Lê Thị Tuyết Trinh Giáo viên 0397153885    
3 Phạm Thị Mận Giáo viên 0914402807    
4 Trần Thị Ngân Giáo viên 0392706666 Chiều    
5 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên 0378513705    
               
29/04 1 Kiều Thị Phương Phó hiệu trưởng 0383450557 Sáng    
2 Lưu Thị Cảnh Giáo viên 0326901326    
3 Nguyễn Thị Mẽ Giáo viên 0385583011    
4 Bùi Thị Thanh Giáo viên 0366762937 Chiều    
5 Phạm Thị Dung Giáo viên 0344612561    
               
30/04 1 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng 0975109705 Sáng    
2 Phạm Thị Lan Anh Giáo viên      
3 Nguyễn Thị Nhẫn Kế toán 0989087383    
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 0397384845 Chiều    
5 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 036871196    
  6 Nguyễn Thị Gái Hiền Giá viên      
01/05 1 Chu Thị Tuyết Minh Phó hiệu trưởng 0397478544 Sáng    
2 Lê Thị Tuyết Trinh Giáo viên 0397153885    
3 Phạm Thị Mận Giáo viên 0914402807    
4 Trần Thị Ngân Giáo viên 0392706666 Chiều    
5 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên 0378513705    
               
02/05 1 Kiều Thị Phương Phó hiệu trưởng 0383450557 Sáng    
2 Lưu Thị Cảnh Giáo viên 0326901326    
3 Nguyễn Thị Mẽ Giáo viên 0385583011    
4 Bùi Thị Thanh Giáo viên 0366762937 Chiều    
5 Phạm Thị Dung Giáo viên 0344612561    
03/05 1 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng 0975109705      
2 Phạm Thị Lan Anh Giáo viên        
3 Nguyễn Thị Nhẫn Kế toán 0989087383      
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 0397384845      
5 Nguyễn Thị Gái Hiền Giáo viên        
Điểm lẻ Đông Lâm              
27/04 1 Lê Thị Khá Giáo viên 0387096552      
28/04 2 Mai Thị Loan Giáo viên        
29/04 1 Nguyễn Thị Bình Giáo viên 0386152575      
30/04 2 Nguyễn Thị Hà Giáo viên        
01/05 1 Lê Thị Khá Giáo viên 0974480460      
02/05 2 Mai Thị Loan Giáo viên        
03/05 1 Nguyễn Thị Bình + Hà Giáo viên 0387096552      
               
        HIỆU TRƯỞNG      
               
               
               
               
            Hồ Thị Yến      
               
               

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu