Biên Bản niêm yết Công khai năm học 2019-2020


PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
   

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai dự toán các khoản thu – chi đầu năm

Năm học 2019-2020

         

Hôm nay, vào hồi  8h ngày  23  tháng  09  năm 2019

          Tại:  Trường Mầm non Bình Dương B.

          1 , Đ/c  Hồ Thị Yến -  Hiệu trưởng

          2, Đ/c Chu Thị Tuyết Minh – Phó hiệu  trưởng

          3, Đ/c Kiều Thị Phương – Phó hiệu  trưởng

          4, Đ/c  Lê Thị Tuyết Trinh  - CTCĐ

          5, Đ/c  Nguyễn Thị Nhẫn -  Kế toán

          6, Đ/c  Nguyễn Thị Hiền  - NV y tế kiêm thủ quỹ

          7, Đ/c Phạm Thị Mận   - CB Thanh tra nhân dân

          Lập biên bản về việc niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2019 -2020 của  trường Mầm non Bình Dương B bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h  ngày 23 tháng 9  năm 2019 sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 30  tháng  9  năm 2019 ( 07 ngày liên tục).

           Thực hiện niêm yết công khai các khoản thu chi đầu năm học 2019 - 2020 của  trường Mầm non Bình Dương B niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha  mẹ phụ huynh học sinh  biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 07 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Trong thời gian 07 ngày niêm yết công khai nếu không có bậc phụ huynh nào có ý kiến khác thì kế hoạch sẽ chính thức được thực hiện kể từ khi biên bản kết thúc bảng công khai.

          Biên bản lập xong hồi 9h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhẫn

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Hồ Thị Yến

 

 

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT

 

 

 

  1. Chu Thị Tuyết Minh

 

 

     2 .  Kiều Thị Phương

 

 

     3.  Lê Thị Tuyết Trinh

 

 

     4.  Phạm Thị Mận

 

    

     5. Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGD&&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

           

BIÊN BẢN

Kết thúc  niêm yết công khai dự toán các khoản thu – chi đầu năm

Năm học 2019-2020

Hôm nay, vào hồi  8h ngày 30  tháng  9 năm 2019

          Tại:  Trường Mầm non Bình Dương B chúng tôi gồm:

          1 , Đ/c  Hồ Thị Yến -  Hiệu trưởng

          2, Đ/c Chu Thị Tuyết Minh – Phó hiệu  trưởng

          3, Đ/c Kiều Thị Phương – Phó hiệu  trưởng

          4, Đ/c  Lê Thị Tuyết Trinh  - CTCĐ

          5, Đ/c  Nguyễn Thị Nhẫn -  Kế toán

          6, Đ/c  Nguyễn Thị Hiền  - NV y tế kiêm thủ quỹ

          7, Đ/c Phạm Thị Mận   - CB Thanh tra nhân dân

          Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai dự toán  các khoản thu chi đầu năm học. Năm học 2019-2020 tại trụ sở làm việc:

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h ngày 23 tháng 9  năm 2019  sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  8h ngày 30 tháng  09  năm 2019 ( 07 ngày liên tục).

           Sau 07 ngày thực hiện niêm yết công khai dự toán  thu chi đầu năm học . Năm học 2019-020 của trường Mầm non Bình Dương B  niêm yết tại trụ sở làm việc, Trường Mầm non Bình Dương B tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai dự toán thu chi đầu năm . Năm học 2019-2020.

          Biên bản lập xong hồi 9h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhẫn

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

                  Hồ Thị Yến

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT

 

 

 

  1. Chu Thị Tuyết Minh

 

 

     2 .  Kiều Thị Phương

 

 

     3.  Lê Thị Tuyết Trinh

 

 

     4.  Phạm Thị Mận

 

    

     5. Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu