PHAN CONG CONG TAC CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG MNBÌNH DƯƠNG B
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
 
Năm học 2011-2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn đào tạo
Phân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết
Ghi chú
 
TC
ĐH
khác
 
 
1
Nguyễn Thị May
24/6/1972
 
 
x
 
GDMN
Phụ trách chung: Quản lý trường học 
BT. Chi bộ -Hiệu trưởng
2t/tuần
 
 
2
Nguyễn Thị Út Thêm
28/12/1973
 
x
 
 
GDMN
Phụ trách CM MG
Phụ trách CNTT- P cập   
P. Hiệu trưởng
4T/tuần
 
 
3
Vũ Thị Sen
18/8/1962
 
x
 
 
GDMN
Phụ trách CM NT
Phụ trách CNTT- CS nuôi dưỡng - CSVC                         
P. BT chi bộ
P. Hiệu trưởng
4t/tuần
 
 
4
Lê Thị Tuyết Trinh
22/9/1974
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
Chủ TCĐ
 
 
 
5
Bùi Thị Thanh
29/6/1981
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
 P.BT chi đoàn TN
 
 
 
6
Lê Thị Khá
10/8/1970
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
 BCH công đoàn
 
 
 
7
Nguyễn Thị Bình
12/3/1973
 
 
x
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
BCH công đoàn
 
 
 
8
Nguyễn Thị Tâm
28/11/1987
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
9
Phạm Thị Dung
26/4/1990
x
 
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
10
Bùi Thị Đào
26/6/1964
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
11
Nguyễn Thị Ngân
22/8/1990
x
 
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 3 tuổi
 BT chi đoàn TN
 
 
 
12
Nguyễn Thị Mẽ
08/11/1971
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
13
Nguyễn Thị Lịch
15/5/1963 
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 
 
 
 
14
Nguyễn Thị Lự 
01/9/1964
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 
 
 
 
15
Lê Thị Hằng 
29/9/1964
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 Chi hội phụ nữ
 
 
 
16
Mai Thị loan
17/4/1975
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 
 
 
 
17
Phạm Thị Mận
05/2/1986
 
x
 
 
GDMN
 Nuôi dưỡng
 
 
 
 
18
Lưu Thị Cảnh
17/8/1992
x
 
 
 
GDMN
Nuôi dưỡng
 
 
 
 
19
Đặng Thị Thoan
11/1/1962
 
x
 
 
GDMN
Nuôi dưỡng
 
 
 
 
20
Nguyễn Thị Thu Hiền
15/12/1986 
x
 
 
 
Kế toán
 Kế toán
 
 
 
 
21
Nguyễn Thị Mai
20/7/1986
x
 
 
 
       Kế toán
 Hành chính - Thủ quỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                (Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Nguyễn Thị May
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Các thông tin khác: