Lịch công tác tháng 10/2016 


 

Lịch công tác tháng 9/2016  

Chương trình công tác thang 5/2016  

Chương trinh công tác tháng 5/2016  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31/BC-MNBDB Đông Triều, ngày 04 tháng 5 năm 2016 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016 * Trọng tâm: - Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức...

Lịch công tac tháng 2/2016  

Chương trình công tác tháng 1/2016  

Chương trình công tác thang 112015  

Chương trình công tác thang 10/2015  

Ke hoach thang 9/2015  


Các trang: 1  2  3