Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 3/2018

Lịch công tác tháng 3/2018


                 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU  

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Số: 14 /KH -TrMN                                  

                                    

        Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2018

 

                                                                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018

                                                               Kế hoạch trọng tâm tháng:

  • Duy trì sĩ số trẻ và nề nếp chăm sóc, giáo dục.
  • Cân, đo , khám sức khỏe lần 2 cho trẻ.
  • Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 08/3 và 26/3.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Từ ngày 01- 31/3

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, thực hiên các hoạt động chuyên môn tháng

BGH, GV

3/3

Lập kế hoạch, họp hội đồng nhà trường

BGH

02- 08/3

Tổ chức thi giảng chào mừng ngày 08/3

BGH,GV,CĐ

15- 17

Cân đo trẻ lần 2

HP + Y tế, GV

19- 25

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BKTNB

 

 

 

 

 

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                           Hồ Thị Yến