Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2016

Lịch công tác tháng 10/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

 

Số:      /CTr- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều, ngày 04 tháng  10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm:

         

          1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

          2 .Tổ chức dự giờ kiểm tra nội bộ theo lịch

          3. Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

* Lịch cụ thể :                     

         

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ thực hiện

  1. 30

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 6 – tuần  9.

Duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

 

CB,GV,NV

  1.  

Hoàn thiện kế hoạch  thu- chi các khoản năm học 2016 – 2017.

 

CBGV,NV , PH

15- 20

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

CBGV, NV , CĐ

19- 20

Tổ chức kiểm tra VSATTP, bếp ăn các điểm.

BGH

21- 30

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

 

BGH - TTCM

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

Hồ Thị Yến