Thông tin đội ngũ năm 2011-2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị May

1972

1989

Hiệu Trưởng

ĐH

1699382069

2

Vũ Thị Sen

1962

1979

P.Hiệu Trưởng

936507078

3

Nguyễn Thị Út Thêm

1973

1992

P.Hiệu Trưởng

1276629888

4

Nguyễn Thị Mẽ

1971

1995

Giáo Viên

1697655892

5

Nguyễn Thị Lịch

1963

1982

Giáo Viên

1674989822

6

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

1990

Giáo Viên

1697153885

7

Bùi Thị Thanh

1981

2002

Giáo Viên

1666762937

8

Nguyễn Thị Ngân

1990

2010

Giáo Viên

TC

1659876818

9

Lê Thị Hằng

1964

1982

Giáo Viên

942658142

10

Nguyễn Thị Lự

1964

1983

Giáo Viên

1642615424

11

Nguyễn Thị Tâm

1986

2009

Giáo Viên

1,697,384,845

12

Nguyễn Thị Bình

1973

1996

Giáo Viên

1,205,071,464

13

Bùi Thị Đào

1964

1991

Giáo Viên

1293124006

14

Đặng Thị Thoan

1962

1980

Giáo Viên

1692994312

15

Mai Thị Loan

1975

2009

Giáo Viên

1673441142

16

Phạm Thị Mận

1986

2009

Giáo Viên

1665851697

17

Lê Thị Khá

1970

1990

Giáo Viên

936254735

18

Nguyễn Thị Thu Hiền

1986

2009

Kế toán

TC

904404286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị May