Phân công CBGV,NV trực trường dịch virur corona


                 
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc    
 
   
 
   
 
     
                Bình Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2020  
                 
  PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH VIRUS CORONA  
                 
Điểm Trung Tâm Tân Thành            
Ngày Stt Họ tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú      
03/02 1 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng 0975109705        
2 Nguyễn Thị Hiền Y tế 0367202259        
3 Phạm Thị Mận Giáo viên 0914402807        
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 0397384845        
5 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 036871196        
                 
04/02 1 Chu Thị Tuyết Minh Phó hiệu trưởng 0397478544        
2 Lê Thị Tuyết Trinh Giáo viên 0397153885        
3 Nguyễn Thị Nhẫn Kế toán 0989087383        
4 Trần Thị Ngân Giáo viên 0392706666        
5 Phạm Thị Dung Giáo viên 0378513705        
                 
05/02 1 Kiều Thị Phương Phó hiệu trưởng 0383450557        
2 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên 0326901326        
3 Nguyễn Thị Mẽ Giáo viên 0385583011        
4 Bùi Thị Thanh Giáo viên 0366762937        
5 Lưu Thị Cảnh Giáo viên 0344612561        
                 
06/02 1 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng 0975109705        
2 Nguyễn Thị Hiền Y tế 0367202259        
3 Phạm Thị Mận Giáo viên 0914402807        
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 0397384845        
5 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 036871196        
                 
07/02 1 Chu Thị Tuyết Minh Phó hiệu trưởng 0397478544        
2 Lê Thị Tuyết Trinh Giáo viên 0397153885        
3 Nguyễn Thị Nhẫn Kế toán 0989087383        
4 Trần Thị Ngân Giáo viên 0392706666        
5 Phạm Thị Dung Giáo viên 0378513705        
                 
08/02 1 Kiều Thị Phương Phó hiệu trưởng 0383450557        
2 Hoàng Thị Nhàn Giáo viên 0326901326        
3 Nguyễn Thị Mẽ Giáo viên 0385583011        
4 Bùi Thị Thanh Giáo viên 0366762937        
5 Lưu Thị Cảnh Giáo viên 0344612561        
                 
09/02 1 Hồ Thị Yến Hiệu trưởng 0975109705        
2 Nguyễn Thị Hiền Y tế 0367202259        
3 Phạm Thị Mận Giáo viên 0914402807        
4 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 0397384845        
5 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 036871196        
Điểm lẻ Đông Lâm                
03/02 1 Lê Thị Khá Giáo viên 0387096552        
04/02 2 Nguyễn Thị Bình Giáo viên 0386152575        
05/02 3 Mai Thị Loan Giáo viên 0974480460        
06/02 1 Lê Thị Khá Giáo viên 0387096552        
07/02 2 Nguyễn Thị Bình Giáo viên 0386152575        
08/02 3 Mai Thị Loan Giáo viên 0974480460        
09/02 1 Lê Thị Khá Giáo viên 0387096552        
                 
        HIỆU TRƯỞNG        
                 
                 
                 
                 
            Hồ Thị Yến      
                 
                 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu