Tài chính công khai ngày 08/12/2021


Tổng số học sinh ăn trong ngày: 168 x 17.000 = 2.856.000

Tổng thu : 2.856.000 đ

Tổng chi: 2.856.000 đ

Tồn sang ngày hôm sau :0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu