Xuất bản thông tin

Thông tin đội ngũ CBGVNV 2016 - 2017

Thông tin đội ngũ CBGVNV 2016 - 2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNGTRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               
    DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG  
      NĂM HỌC 2016 - 2017    
Stt Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Năm vào ngành Trình độ CM Số điện thoại  
1 Hồ Thị Yến 08/07/1968 Hệu trưởng 1987 ĐH 0975109705  
2 Chu Thị Tuyết Minh 15/08/1982 P.Hiệu trưởng 1998 ĐH 01697478544  
3 Nguyễn Quỳnh Thư 02/03/1981 P.Hiệu trưởng 2003 ĐH 0983104824  
4 Lê Thị Tuyết Trinh 22/9/1974 Giáo viên 1990 01697153885  
5 Nguyễn Thị Bình 12/03/1973 Giáo viên 1996 ĐH 01205071464  
6 Lê Thị Khá 10/08/1970 Giáo viên 1990 0936254735  
7 Nguyễn Thị Lịch 15/05/1963 Giáo viên 1982 01674989822  
8 Nguyễn Thị Lự 01/09/1964 Giáo viên 1983 01642615424  
9 Lê Thị Hằng 29/9/1964 Giáo viên 1982 0942658142  
10 Đặng Thị Thoan 11/01/1962 Giáo viên 1978 01692994312  
11 Bùi Thị Đào 26/06/1964 Giáo viên 1991 01293124006  
12 Nguyễn Thị Mẽ 08/11/1971 Giáo viên 1995 01697655892  
13 Bùi Thị Thanh 29/06/1981 Giáo viên 2002 ĐH 01666762937  
14 Mai Thị Loan 4/7/1975 Giáo viên 2009 01673441142  
15 Phạm Thị Mận 05/02/1986 Giáo viên 2009 ĐH 01665851697  
16 Nguyễn Thị Tâm 28/11/1987 Giáo viên 2009 ĐH 01697384845  
17 Phạm Thị Dung 26/04/1990 Giáo viên 2012 TC 01678513705  
18 Lưu Thị Cảnh 17/08/1992 Giáo viên 2012 TC  01644612561  
19 Nguyễn Thị Ngân 22/08/1990 Giáo viên 2010 ĐH 01659876818  
20 Nguyễn Thị Thắm 23/11/1982 Giáo viên 2015 TC 01677710966  
21 Nguyễn Thị Mai 20/07/1986 Hành chính - KT 2012 TC 0982338292  
22 Nguyễn Thị Kiều Oanh 21/06/1989 Y tế 2012 TC 0979283597  
23 Hồ Thị Thu Hiền 08/05/1991 Cấp dưỡng 2011 TC 01674428005  
               
        HIỆU TRƯỞNG    
               
               
               
               
        Hồ Thị Yến