Xuất bản thông tin

PHAN CONG CONG TAC CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN

PHAN CONG CONG TAC CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG MNBÌNH DƯƠNG B
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
 
 
Năm học 2011-2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ CM
Chuyên môn đào tạo
Phân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết
Ghi chú
 
TC
ĐH
khác
 
 
1
Nguyễn Thị May
24/6/1972
 
 
x
 
GDMN
Phụ trách chung: Quản lý trường học 
BT. Chi bộ -Hiệu trưởng
2t/tuần
 
 
2
Nguyễn Thị Út Thêm
28/12/1973
 
x
 
 
GDMN
Phụ trách CM MG
Phụ trách CNTT- P cập   
P. Hiệu trưởng
4T/tuần
 
 
3
Vũ Thị Sen
18/8/1962
 
x
 
 
GDMN
Phụ trách CM NT
Phụ trách CNTT- CS nuôi dưỡng - CSVC                         
P. BT chi bộ
P. Hiệu trưởng
4t/tuần
 
 
4
Lê Thị Tuyết Trinh
22/9/1974
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
Chủ TCĐ
 
 
 
5
Bùi Thị Thanh
29/6/1981
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
 P.BT chi đoàn TN
 
 
 
6
Lê Thị Khá
10/8/1970
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
 BCH công đoàn
 
 
 
7
Nguyễn Thị Bình
12/3/1973
 
 
x
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 5 tuổi
BCH công đoàn
 
 
 
8
Nguyễn Thị Tâm
28/11/1987
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
9
Phạm Thị Dung
26/4/1990
x
 
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
10
Bùi Thị Đào
26/6/1964
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
11
Nguyễn Thị Ngân
22/8/1990
x
 
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 3 tuổi
 BT chi đoàn TN
 
 
 
12
Nguyễn Thị Mẽ
08/11/1971
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm lớp 4tuổi
 
 
 
 
13
Nguyễn Thị Lịch
15/5/1963 
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 
 
 
 
14
Nguyễn Thị Lự 
01/9/1964
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 
 
 
 
15
Lê Thị Hằng 
29/9/1964
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 Chi hội phụ nữ
 
 
 
16
Mai Thị loan
17/4/1975
 
x
 
 
GDMN
Chủ nhiệm NT
 
 
 
 
17
Phạm Thị Mận
05/2/1986
 
x
 
 
GDMN
 Nuôi dưỡng
 
 
 
 
18
Lưu Thị Cảnh
17/8/1992
x
 
 
 
GDMN
Nuôi dưỡng
 
 
 
 
19
Đặng Thị Thoan
11/1/1962
 
x
 
 
GDMN
Nuôi dưỡng
 
 
 
 
20
Nguyễn Thị Thu Hiền
15/12/1986 
x
 
 
 
Kế toán
 Kế toán
 
 
 
 
21
Nguyễn Thị Mai
20/7/1986
x
 
 
 
       Kế toán
 Hành chính - Thủ quỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                (Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Nguyễn Thị May