Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 3/2014

Lịch công tác tháng 3/2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Tr­êng MN B×nh D­¬ng b

           Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

                        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 10 /MN-BDB

                         Bình Dương, ngày 03 tháng 3  năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014

 

1.  Phát động phong trào dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 8-3.

4. Tham dự Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.

5. Hội thi UDCNTT trong dạy học cấp trường, năm học 2013 - 2014.

Lịch cụ thể :               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

3/3

Hộp hội đồng

-HT

Tập thể CB,GV,NV

4-7/3

Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 8-3 ở các nhóm, lớp

PHT

GV các nhóm, lớp

10-30/3

Kiểm tra CNTT

CBGVNV

11-14//3

Học Bồi dưỡng thường xuyên .

- BGH

-GV các  nhóm,lớp

15/3

 Tham dự Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.

HT

20/3

Kiểm tra thiết bị dạy học các nhóm lớp.

BGH

20-21/3

Hội thi UDCNTT trong dạy học cấp trường, năm học 2013 - 2014.

Tập thể GV

20-30/3

Phát động phong trào thi đua sạch trường, sạch lớp chào mừng ngày 26 tháng 3.

Đoàn viên – Công đoàn

 

Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- BGH

- GV các nhóm lớp                                                                                                                                    

- Lưu: VT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    (đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                        Nguyễn Thị May