Xuất bản thông tin

Lịch công tác thang 01 năm 2013

Lịch công tác thang 01 năm 2013


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          Số: 01/TB-MN

                                    

    Bình Dương, ngày 01 tháng 01  năm 2013

        

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01– 2013

 Trọng tâm:

1.      Dự thi  hội“ Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam” cấp cụm - cấp huyện.

2.      Dự tập huấn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho giáo viên dạy lớp 5 tuổi.

3.      Dự tập huấn đánh giá chuẩn  nghề nghiệp giáo viên mầm non.

4.      Dự giờ thăm lớp.

5.      Sơ kết học kỳ 1 năm học 2012-2013.

. Lịch cụ thể : 

           

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02-31

Duy trì sĩ số thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục đảm bảo theo kế hoạch

BGH-GVCN

05-12

Họp hội đồng

CB, GV, NV

07-08

Dự tập huấn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho giáo viên dạy các lớp 5 tuổi.

GV dạy lớp 5 tuổi

09

Dự tập huấn Đánh giá chuẩn  nghề nghiệp giáo viên Mầm non.

BGH

10-31

Dự giờ thăm lớp

BGH

14-25

Thi “ Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam” cấp cụm.

GV, Trẻ

30

Sơ kết học kỳ 1

CBGVNV

 

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.   

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

            Nguyễn Thị May