Xuất bản thông tin

Lịch công tác

Lịch công tác


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều, ngày 05 tháng  10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm:

            1.Duyệt kế hoạch năm học

            2.Tổ chức Hội nghị cán bộ ,viên chức , Lao động

            3. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

            4 .Tổ chức dự giờ kiểm tra nội bộ theo lịch

            5. Tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10

* Lịch cụ thể :                     

           

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1. 30

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo chương trình

Duy trì sĩ số hiện có -Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

 

CB,GV,NV

  1.  

Hoàn thiện kế hoạch  thu- chi các khoản năm học 2017 - 2018 trình địa phương và Phòng Giáo dục

 

CBGV,NV , PH

16/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm học 2017 - 2018

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm

CBGV, NV

19- 20

Tổ chức kiểm tra VSATTP, bếp ăn các điểm theo lịch kiểm tra nội bộ

BGH

21- 30

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

 

BGH - TTCM

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

Hồ Thị Yến