Xuất bản thông tin

Dự toán thu - Chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Dự toán thu - Chi ngân sách Nhà nước năm 2019


 

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

 

Đơn vị: MN BÌNH DƯƠNG B

 

Chương:622

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 

Đvt:  đồng

 

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

104.850.000

 

1

Số thu phí, lệ phí

104.850.000

 

1,1

Lệ phí

 

 

1,2

Học phí

104.850.000

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

2,1

Phí

 

 

2,2

Chi quản lý hành chính

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

3,1

Lệ phí

 

 

3,2

Phí

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.746.000.000

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

1,1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.496.000.000

 

1,2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

250.000.000

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

2,1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

2,3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.951.000.000

 

3,1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.701.000.000

 

3,2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

250.000.000

 

3,3

Kinh phí nhiệm vụ CCTL

 

 

 

 

  Ngày 20 tháng 01 năm 2019

 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Hồ Thị Yến

 

 

 

 

 

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

 

 

 

Đơn vị:TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

 

 

Chương:622

 

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019

 

 

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-PGDngày15/01/2019 của Phòng Giáo dục)

 

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

 

 

ĐV tính:  : Đồng

 

 

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

 

 

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ(khác)

 

 

I

Quyết toán thu

104.850.000

104.850.000

 

 

 

 

 

1

Tổng số thu

104.850.000

104.850.000

 

 

 

 

 

1.1

Số thu phí, lệ phí

104.850.000

104.850.000

 

 

 

 

 

1.2

Thu khác

0

0

 

 

 

 

 

a

 

0

0

 

 

 

 

 

b

 

0

0

 

 

 

 

 

c

 

0

0

 

 

 

 

 

II

Quyết toán Chi

104.850.000

104.850.000

 

 

 

 

 

2

Tổng số chi

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi từ nguồn thu được để lại

104.850.000

104.850.000

 

 

 

 

 

2.2

Chi khác

0

0

 

 

 

 

 

a

 

0

0

   

 

 

 

b

 

0

0

   

 

 

 

c

 

0

0

     

 

 

C

Số thu nộp NSNN

 

 

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.496.000.000

2.496.000.000

     

 

 

1

Chi Tiền lương ( 6000)

800.000.000

800.000.000

     

 

 

2

Chi  Tiền công (mục 6050)

415.000.000

415.000.000

     

 

 

3

Chi phụ cấp lương ( 6100)

560.000.000

560.000.000

     

 

 

4

Chi  tiền thưởng ( 6200)

10.000.000

10.000.000

 

 

 

 

 

5

Chi phúc lợi TT ( 6250)

35.000.000

35.000.000

     

 

 

6

Các khoản đóng góp(6300)

280.000.000

280.000.000

     

 

 

7

Chi DVCC ( 6500)

26.000.000

26.000.000

     

 

 

8

Chi vật tư văn phòng(6550)

40.000.000

40.000.000

     

 

 

9

Chi thông tin LL(6600)

12.000.000

12.000.000

     

 

 

10

Chi Hội nghị (6650)

10.000.000

10.000.000

 

 

 

 

 

11

Chi công tác phí(6700)

21.000.000

21.000.000

     

 

 

12

Chi thuê mướn( 6750)

25.000.000

25.000.000

     

 

 

13

Chi Sửa chữa ( 6900)

90.000.000

90.000.000

     

 

 

14

Chi mua tải sản ( 6950)

0

0

     

 

 

15

Chi nghiệp vụ CM( 7000)

105.000.000

105.000.000

     

 

 

16

Chi mua TSCĐ vô hình ( 7050)

12.000.000

12.000.000

     

 

 

17

Chi khác ( 7750)

55.000.000

55.000.000

     

 

 

 

      

 

                  Đông Triều,  Ngày  20 tháng  01 năm 2019

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Yến