Xuất bản thông tin

Danh sách CBGVNV năm học 2018 - 2019

Danh sách CBGVNV năm học 2018 - 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Bình Dương, ngày 15  tháng 9   năm 2018

 

                              DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2018 - 2019

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

1

Hồ Thị Yến

1968

1987

Hiệu trưởng

Đại học

0975109705

2

Nguyễn Quỳnh Thư

1981

2000

P. Hiệu trưởng

Đại học

    0983104824

3

Chu Thị Tuyết Minh

1982

1998

P. Hiệu trưởng

Đại học

01697478544

4

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

1995

Giáo viên

Cao đẳng

01697153885

5

Lê Thị Khá

1970

2000

Giáo viên

Cao đẳng

0936254735

6

Nguyễn Thị Bình

1973

2000

Giáo viên

Đại học

01205071464

7

Lê Thị Hằng

1964

1995

Giáo viên

Cao đẳng

01668.693.484

8

Nguyễn Thị Lự

1964

2008

Giáo viên

Cao đẳng

01642615424

9

Nguyễn Thị Mẽ

1971

1999

Giáo viên

Cao đảng

01697655892

10

Bùi Thị Đào

1964

1995

Giáo viên

Cao đẳng

01293124006

11

Bùi Thị Thanh

1981

2012

Giáo viên

Đại học

01666762937

12

Mai Thị Loan

1975

2012

Giáo viên

Cao đẳng

01673441142

13

Nguyễn Thị Tâm

1987

2009

Giáo viên

Cao đẳng

01665851697

14

Phạm Thị Mận

1986

2009

Giáo viên

Đại học

01697384854

15

Nguyễn Thị Ngân

1990

2010

Giáo viên

Đại học

01659876818

16

Lưu Thị Cảnh

1992

2013

Giáo viên

Đại học

01644612561

17

Phạm Thị Dung

1990

2013

Giáo viên

Đại học

01678513705

18

Trần Thị Ngân

1984

2012

Giáo viên

Trung cấp

01692706666

19

Nguyễn Thị Mai

1986

2013

Hành chính

Trung cấp

0982338292

20

Nguyễn Thị  Hiền

1990

2012

Y tế

Trung cấp

0367202259

                                                                                                              

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        

                                                                                                                                            ( Đã ký)                       

 

                                                                                                                                           Hồ Thị Yến