Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019


                                                              Biểu mẫu 02
                                                              THÔNG BÁO
                                      Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

 

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

230

0

0

42

58

68

62

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

230

0

0

42

58

68

62

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

230

0

0

42

58

68

62

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 

0

0

42

58

68

62

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

230

0

0

42

58

68

62

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

             

1

Số trẻ cân nặng bình thường

226

   

42

56

67

67

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

4

   

0

2

1

1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

227

   

42

57

67

61

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

3

   

0

1

1

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

0

0

0

0

0

0

0

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

             

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

42

0

0

42

0

0

0

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

188

0

0

0

58

68

62

 

 

Bình Dương, ngày 15  tháng 9  năm 2018
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hồ Thị Yến