Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 9/2013

Chương trình công tác tháng 9/2013


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          Số: 39/TB-MN

                                    

   Bình Dương, ngày 01 tháng 09  năm 2013

THÔNG BÁO

                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 – 2013

Trọng tâm:

1. Tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014

2. Xây dựng kế hoạch - Thảo luận các chỉ tiêu.

3. Duyệt kế hoạch năm học 2013-2014

. Lịch cụ thể :            

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05/9 -

30/9

- Khai giảng năm học mới

- Ổn định sĩ số rèn nề nếp

- BGH,GV, HS,PH

- Thảo luận các chỉ tiêu

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Xây dựng và triển khai các quy chế dân chủ, CM,…

- Rà soát đội ngũ giáo viên

- Hoàn thiện hồ sơ

BGH- GV,NV

16/09

 Cân đo sức khoẻ cho trẻ

 

CBQL,GV trong trường

19/9-

 

23/9

- Tổ chức tết trung thu cho học sinh

- Tập huấn thi đua năm học 2013 - 2014

- Duyệt kế hoạch năm học

 

- Các nhóm lớp

- HT

- BGH - CTCĐ

14/9

Triển khai  nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Hiệu trưởng, CTCĐ

15-30/9

Triển khai thi đua – các quy chế

BGH

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.   

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

           Nguyễn Thị May