Xuất bản thông tin

Chương trình công tác thang 5/2016

Chương trình công tác thang 5/2016


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/BC-MNBDB

Đông Triều, ngày 04 tháng 5  năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

 * Trọng tâm:

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 19/5.

- Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè

- Thực hiện  đánh giá ngoài trường mầm non.

- Đánh giá phong trào thi đua, tổng kết năm học 2015 - 2016.

* Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

    04 - 22

 

  Công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- Chuyên môn giáo dục.

04 - 22

 Duy trì  thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn.

- Chuyên môn giáo dục. 

06 – 10

-  Đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm,vệ sinh môi trường.Chủ động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè.

Y tế học đường 

14 - 15

- Báo cáo kết  quả thực hiện nhiệm vụ năm học đề nghị Ban thi đua xét duyệt

 Hội đồng tự đánh giá

  16 - 18

- Rà soát hồ sơ sổ sách và thiết bị đồ dùng dạy và học các lớp 5 tuổi.

  HP phụ trách CSVC

18 - 20

Xét duyệt thi đua năm học 2015 - 2016

Hội đồng thi đua trường

 

   18 - 22

- Tổ chức họp phụ huynh- Tổng kết lớp-Tổng kết năm học toàn trường

 

Chuyên môn giáo dục. 

    25 - 30

Tổng kết năm học 2015 - 2016

Ban giám hiệu, CBGVNV

 

 

 

 

 

 

Nơinhận:                                                                            - Phòng giáo dục(b/c);

- Lưu: VT.

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

Nguyễn Thị May