Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 - 2016


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

   TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Số:  80/TB-TrMN

 

           Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

 

 

                     CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12 - 2016

            * Nhiệm vụ trọng tâm:

  - Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

  - Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chào mừng ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);

   - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  - Tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

   - Tham dự hội thi chế biến dinh dưỡng cấp thị xã

*Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-31/12

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, thực hiện tốt các hoạt động CSGD trẻ

 CBGV,NV.

01-28/12

- Kiểm tra CSVC và VSATTP các điểm trường

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

CBGV,NV.

04/12

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

CBGV,NV.

05-22/12

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chào mừng ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12);

 CBGVNV, h/s các nhóm lớp

12-24/12

- Tham dự phần thi lý thuyết Hội thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

 GV. 

05-28/12

 - Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật (cấp trường) phục vụ công tác đánh kiểm định chất lượng giáo dục.

BGH – TT nhóm

29-30/12

 - Tham dự Hội thi chế biến Dinh dưỡng: "Tiệc bupfe chào năm mới 2017" cấp thị xã.

 BGH, GV các tổ

                   Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                  - Cổng thông tin điện tử trường.                                                       ( Đã ký)

                   - Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                         Hồ Thị Yến