Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 1/2019

Chương trình công tác tháng 1/2019


         PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

            TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B   

 

                     Số:  01 /CTr- TrMN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Đông Triều, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01 /2019

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm: 

   - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp

 - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

 - Sơ kết học kỳ I

* Lịch cụ thể :                     

         

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1.  

Làm tốt công tác phát triển giáo dục : Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đạt chuyên cần 95 % trở lên

CBPTCM – GVPTcác lớp.

02 -31

 -  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  17 đến  tuần 20 .

BPPTCM, GV

02- 31

Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, an toàn cho trẻ trong các hoạt động, giữ ấm cho trẻ ở lớp trong những ngày trời lạnh.

BGH, GV,NV

11-12

Sơ kết học kỳ 1

CBPTCM – GVPT các lớp

21- 25

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp. Theo lịch kiểm tra nội bộ

 

BKTNBTH

 

31

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1- Triển khai nghỉ Tết Nguyên đán

BGH- CĐ- CM

 

        

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

                               HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

                                      Hồ Thị Yến