Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 12 năm 2014

Chương trình công tác tháng 12 năm 2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          Số: 68/TB-MN

                                    

         Bình Dương, ngày 01 tháng 12  năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

Trọng tâm:

1.   Đánh giá sức khỏe lần 2 cho trẻ;

  2. Tổ chức Hội thi Giao viên giỏi cấp trường;

  3.  Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, QĐNDVN 22/12.  

 

. Lịch cụ thể :            

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01- 31

  Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch, tỷ lệ chuyên cần.

 CBPTCM - GVPTcác lớp.

 

01- 31

 Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 15 - 19. Tiếp tục thực hiện 5 đề tài trọng tâm tại các nhóm lớp.

 CBPTCM. 

15 - 19

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

 

20

 Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

CBPTCM - GVPTcác lớp

25 - 26

-  Tổ chức  hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

 

CM- Chi đoàn

22 - 31

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

BGH- CĐ- CM.

 

Nơi nhận:

- Trường MN

- Lưu: VT.   

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                                   

                                  

 

                      Nguyễn Thị May