Asset Publisher

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG Năm học 2017-2018

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG Năm học 2017-2018


Đội ngũ giáo viên năm học 2017-2018

 

PHÒNG GD&ĐT TX.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 01  tháng 9 năm 2017

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2017-2018

 

 Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

1

Hồ Thị Yến

1968

1985

Hiệu trưởng

Đại học

0975109705

2

Nguyễn Quỳnh Thư

1981

2000

P. Hiệu trưởng

Đại học

    0983104824

3

Chu Thị Tuyết Minh

1982

1997

P. Hiệu trưởng

Đại học

01697478544

4

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

1995

Giáo viên

Cao đẳng

01697153885

5

Lê Thị Khá

1970

2000

Giáo viên

Cao đẳng

0936254735

6

Nguyễn Thị Bình

1973

2000

Giáo viên

Đại học

01205071464

7

Lê Thị Hằng

1964

1995

Giáo viên

Cao đẳng

01668.693.484

8

Nguyễn Thị Lịch

1963

1992

Giáo viên

Cao đẳng

0942658142

9

Nguyễn Thị Lự

1964

2008

Giáo viên

Cao đẳng

01642615424

10

Nguyễn Thị Mẽ

1971

1999

Giáo viên

Cao đảng

01697655892

11

Bùi Thị Đào

1964

1995

Giáo viên

Cao đẳng

01293124006

12

Bùi Thị Thanh

1981

2012

Giáo viên

Cao đăng

01666762937

13

Mai Thị Loan

1975

2012

Giáo viên

Cao đẳng

01673441142

14

Nguyễn Thị Tâm

1987

2009

Giáo viên

Cao đẳng

01665851697

15

Phạm Thị Mận

1986

2009

Giáo viên

Đại học

01697384854

16

Nguyễn Thị Ngân

1990

2010

Giáo viên

Đại học

01659876818

17

Lưu Thị Cảnh

1992

2013

Giáo viên

Đại học

01644612561

18

Phạm Thị Dung

1990

2013

Giáo viên

Đại học

01678513705

19

Nguyễn Thị Thắm

1982

2012

Giáo viên

Trung cấp

01677710966

20

Nguyễn Thị Mai

1986

2013

Hành chính

Trung cấp

0982338292

21

Nguyễn Thị Kiều Oanh

1989

2015

Y tế

Trung cấp

0979283597

                                                                                                              

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        

                                                                                                                               ( Đã ký)                       

 

                                                                                                                                Hồ Thị Yến