Asset Publisher

Thông tin cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2019-2020

Thông tin cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2019-2020


PHÒNG GD&ĐT TX.ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình Dương, ngày 01  tháng 9 năm 2019

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2019-2020

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Số điện thoại

1

Hồ Thị Yến

1968

1987

Hiệu trưởng

Đại học

0975109705

2

Kiều Thị Phương

1972

1989

P. Hiệu trưởng

Đại học

0383450557

3

Chu Thị Tuyết Minh

1982

1998

P. Hiệu trưởng

Đại học

0397478544

4

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

1995

CTCĐ

Cao đẳng

0394469274

5

Lê Thị Khá

1970

2000

Giáo viên

Cao đẳng

0387096552

6

Nguyễn Thị Bình

1973

2000

Giáo viên

Đại học

0366329020

7

Lê Thị Hằng

1964

1995

Giáo viên

Cao đẳng

0379454134

8

Nguyễn Thị Lự

1964

2008

Giáo viên

Cao đẳng

0342615424

9

Nguyễn Thị Mẽ

1971

1999

Giáo viên

Cao đẳng

0339951233

10

Bùi Thị Thanh

1981

2012

Giáo viên

Đại học

0366762937

11

Mai Thị Loan

1975

2012

Giáo viên

Cao đẳng

0974480460

12

Nguyễn Thị Tâm

1987

2009

Giáo viên

Cao đẳng

0397384845

13

Phạm Thị Mận

1986

2009

TTTNT

Đại học

0914402807

14

Nguyễn Thị Ngân

1990

2010

Giáo viên

Đại học

0366871196

15

Lưu Thị Cảnh

1992

2013

Giáo viên

Đại học

0344612561

16

Phạm Thị Dung

1990

2013

TTTMG

Đại học

0378513705

17

Trần Thị Ngân

1984

2012

Giáo viên

Đại học

0392706666

18

Hoàng Thị Nhàn

1980

2001

Giáo viên

Trung cấp

0326901326

19

Nguyễn Thị Nhẫn

1983

2008

TTTVP

Đại học

0989087383

20

Nguyễn Thị Hiền

1990

2012

Y tế

Trung cấp

0367202259

                                                                                                              

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        

                                                                                                                       ( Đã ký)                       

 

                                                                                                                                Hồ Thị Yến