Asset Publisher

Thống kê chất lượng giáo dục 2016 - 2017

Thống kê chất lượng giáo dục 2016 - 2017


THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 – 2017

 

1. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

47/50

94

03/50

6

2

Phát triển nhận thức

50/50

100

0

0

3

Phát triển ngôn ngữ

47/50

94

03/50

6

4

Phát triển TM-TCXH

50/50

100

0

0

 2. Đối với lứa tuổi Mẫu giáo 3 - 5 tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

175/176

99,4

01/176

0,6

2

Phát triển nhận thức

171/176

97,1

05/176

0,29

3

Phát triển ngôn ngữ

173/176

98,2

03/176

0,17

4

Phát triển thẩm mỹ

176/176

100

0

0

5

Phát triển tình cảm XH

176/176

100

0

0

                                                                            

                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                                      Hồ Thị Yến