Asset Publisher

Quyết định phân công giáo viên, nhân viên năm học 2016 - 2017

Quyết định phân công giáo viên, nhân viên năm học 2016 - 2017


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /QĐ-TrMN

Bình Dương, ngày 01 tháng 8  năm 2016

 

 

 

                                                       QUYẾT ĐỊNH

                   Về việc phân công cán bộ giáo viên, nhân viênNăm học 2016 -2017

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

- Căn cứ Điều lệ trường Mầm non về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Căn vào Quyết định 239/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về các điều kiện cho công tác phổ cập MN trẻ 5 tuổi.

- Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp Hội đồng giáo viên ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc "Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2016-2017"; của Hiệu trưởng trường Mầm non  Bình Dương B

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ và công tác chủ nhiệm lớp cho các đ/c Cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017. Gồm danh sách phân công BGH - Danh sách phân công giáo viên dạy các nhóm, lớp và công việc của nhân viên.(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các đ/c có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mảng, từng lớp, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Các đ/c có tên trong điều 1căn cứ quyết định thi hành từ ngày 05/8/2016 đến hết ngày 30/7/2017.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Hồ Thị Yến

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LỚP 5 TUỔI

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

ghi chú

1

Lê Thị Tuyết Trinh

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

 

2

Bùi Thị  Thanh

 

Đại học

Lớp 5 tuổi A1

 

3

Lê Thị Khá

 

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

4

Nguyễn Thị Bình

 

Đại học

Lớp 5 tuổi A2

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Dạy lớp

Ghi chú

1

Lê Thị Tuyết Trinh

22/91974

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A1

 

 

2

Bùi Thị Thanh

29/6/1981

Đại học

Lớp 5 tuổi A1

 

3

Lê Thị Khá

10/8/1970

Cao đẳng

Lớp 5 tuổi A2

 

4

Nguyễn Thị Bình

12/3/1973

Đại học

Lớp 5 tuổi A2

 

5

Phạm Thị Mận

05/2/1986

Đại học

Lớp 4 tuổi B1

 

 

6

Lưu Thị Cảnh

17/8/1992

Trung cấp

Lớp 4 tuổi B1

 

 

7

Nguyễn Thị Tâm

28/11/1987

Cao đẳng

Lớp 4 tuổi B2

 

 

8

Nguyễn Thị Thắm

23/11/1982

Trung cấp

Lớp 4 tuổi B2

 

 

9

Phạm Thị Dung

26/4/1990

Trung cấp

Lớp 3 tuổi C1

 

 

10

Nguyễn Thị Mẽ

08/11/1971

Cao đẳng

Lớp 3  tuổi C1

 

11

Mai Thị Loan

17/4/1975

Cao đẳng

Lớp 3 tuổi C2

 

12

Nguyễn Thị Ngân

22/8/1990

Đại học

Lớp 3 tuổi C2

 

 

13

Lê Thị Hằng

29/9/1964

Cao đẳng

Nhóm trẻ D1

 

 

14

Nguyễn Thị Lịch

15/5/1963

Cao đẳng

Nhóm trẻ D1

 

 

15

Nguyễn Thị Lự

01/9/1964

Cao đẳng

Nhóm trẻ D2

 

   16

Bùi Thị Đào

26/6/1964

Cao đẳng

Nhóm trẻ D2

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 

 

Hồ Thị Yến