Asset Publisher

Phân công Trực tết Át Mùi 2015

Phân công Trực tết Át Mùi 2015


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

 
 
 

 

 

Số: 02-NQ/TrMN

V/v: Phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2015

          Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Đông Triều.

Thực hiện công văn số 81 của PGD&ĐT Đông Triều về thực hiện các nội dung liên quan đến tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Trường MN Bình Dương B báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 như sau:    (Thời gian trực từ ngày 14/2 đến 01/3/2015)

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

   14/02/2015

(tức 26 tháng chạp)

Đ/c : Chu Thị Tuyết Minh

PHT

 

15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Đ/c: Chu Thị Tuyết Minh

PHT

 

16/02/2015

 (tức 28 tháng chạp)

Đ/c: Nguyễn QuỳnhThư

PHT

 

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Đ/c: Chu Thị Tuyết Minh

PHT

 

18/02/2015

 (tức 30 tháng chạp)

Đ/c: Nguyễn Thị May

HT

 

19/02/2015

 ( tức mùng 1tết)

BGH  (Từ 9h- 9h30)

HT

   

20/02/2015

 (tức mùng 2 tết)

Đ/c: Chu Thị Tuyết Minh

PHT

 

21/02/2015

 ( tức mùng 3 tết)

Đ/c : Nguyễn Thị May

HT

 

22/02/2015

 (Tức mùng 4 tết)

Đ/c: Nguyễn Thị May

HT

 

23/02/2015

 ( tức mùng 5 tết)

Đ/c: Chu Thị Tuyết Minh

PHT

 

24/02/2015

 ( tức mùng 6 tết)

Đ/c: Nguyễn Quỳnh Thư

PHT

 

25/02/2015

 ( tức mùng 7)

Đ/c: Nguyễn Thị May

HT

 

26/02/2015

 ( tức mùng 8)

Đ/c: Nguyễn Quỳnh Thư

PHT

Gặp mặt đầu xuân

27/02/2015

  ( tức mùng 9)

Đ/c: Nguyễn Thị May

HT

 

28/02/2015

 ( tức mùng 10)

Đ/c: Nguyễn Quỳnh Thư

PHT

 

29/02/2015

 ( tức 11)

Đ/c: Nguyễn QuỳnhThư

PHT

 

 

- Tổ chức gặp mặt đầu xuân ngày 26/02/2015 ( 8/01/2015)

 

 

 

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                Nguyễn Thị May