Asset Publisher

Phân công công tác năm học 2012-2013

Phân công công tác năm học 2012-2013


ÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MNBÌNH DƯƠNG B

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

 

Năm học 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn
năm học 2012 - 2013

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

 

TC

ĐH

khác

 

 

1

Nguyễn Thị May

24/6/1972

 

 

x

 

GDMN

Phụ trách chung: Quản lý trường học 

BT. Chi bộ -Hiệu trưởng

2t/tuần

 

 

2

Nguyễn Thị Út Thêm

28/12/1973

 

x

 

 

GDMN

Phụ trách CM MG
Phụ trách CNTT- P cập   

P. Hiệu trưởng

4T/tuần

 

 

3

Vũ Thị Sen

18/8/1962

 

x

 

 

GDMN

Phụ trách CM NT

Phụ trách CNTT- CS nuôi dưỡng - CSVC                         

P. BT chi bộ

P. Hiệu trưởng

4t/tuần

 

 

4

Lê Thị Tuyết Trinh

22/9/1974

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

Chủ TCĐ

 

 

 

5

Bùi Thị Thanh

29/6/1981

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 P.BT chi đoàn TN

 

 

 

6

Lê Thị Khá

10/8/1970

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 BCH công đoàn

 

 

 

7

Nguyễn Thị Bình

12/3/1973

 

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

BCH công đoàn

 

 

 

8

Nguyễn Thị Tâm

28/11/1987

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4tuổi

 

 

 

 

9

Phạm Thị Dung

26/4/1990

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4tuổi

 

 

 

 

10

Bùi Thị Đào

26/6/1964

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4tuổi

 

 

 

 

11

Nguyễn Thị Ngân

22/8/1990

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi

 BT chi đoàn TN

 

 

 

12

Nguyễn Thị Mẽ

08/11/1971

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4tuổi

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Lịch

15/5/1963 

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm NT

 

 

 

 

14

Nguyễn Thị Lự 

01/9/1964

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm NT

 

 

 

 

15

Lê Thị Hằng 

29/9/1964

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm NT

 Chi hội phụ nữ

 

 

 

16

Mai Thị loan

17/4/1975

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm NT

 

 

 

 

17

Phạm Thị Mận

05/2/1986

 

x

 

 

GDMN

 Nuôi dưỡng

 

 

 

 

18

Lưu Thị Cảnh

17/8/1992

x

 

 

 

GDMN

Nuôi dưỡng

 

 

 

 

19

Đặng Thị Thoan

11/1/1962

 

x

 

 

GDMN

Nuôi dưỡng

 

 

 

 

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

15/12/1986 

x

 

 

 

Kế toán

 Kế toán

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Mai

20/7/1986

x

 

 

 

       Kế toán

 Hành chính - Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị May