Asset Publisher

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 
Năm học 2011.-2012 
            
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhTrình độ CMChuyên môn đào tạoPhân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệmTổng số tiếtGhi chú
TCĐHkhác
1Nguyễn Thị May24/06/1972  x Sư phạm MN    
2Vũ Thị  Sen12/08/1962 x  Sư phạm MNPhụ trách nuôi dưỡng   
3Nguyễn Thị Út Thêm28/12/1973 x  Sư phạm MNPhụ trách giáo dục   
4Lê Thị Tuyết Trinh22/09/1974 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
5Lê Thị Khá10/08/1970 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
6Nguyễn Thị Bình12/03/1973 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
7Bùi Thị Đào 26/06/1964 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
8Bùi Thị Thanh29/06/1981 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
9Nguyễn Thị Tâm28/11/1987 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
10Phạm Thị Mận05/02/1986 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
11Nguyễn Thị Mẽ08/11/1971 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
12Mai Thị Loan17/04/1975 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
13Nguyễn Thị Ngân22/08/1980xx  Sư phạm MNGiáo Viên   
14Lê Thị Hằng29/09/1964 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
15Đặng thị Thoan11/01/1962 x  Sư phạm MNGiáo ViênNuôi dưỡng  
16Nguyễn thị Lịch15/01/1963 x  Sư phạm MNGiáo Viên   
17Nguyễn Thị  Lự01/09/1964 x  Sư phạm MNGiáo ViênNuôi dưỡng  
            
  TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG   
           
      

 

 

 

(Đã ký)    
            
            
            
       Nguyễn Thị May