Asset Publisher

Lịch trực Ngày lễ 30/4/2018 và 01/5/2018

Lịch trực Ngày lễ 30/4/2018 và 01/5/2018


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

               

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 378/PGD&ĐT ngày 26/4/2018 của Phòng GD&ĐT thị xã)

 

STT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

28/4/2018

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

0975109705

2

29/4/2018

Chu Thị Tuyết Minh

P. Hiệu trưởng

01697478544

3

30/4/2018

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

0975109705

4

01/5/2018

Nguyễn Quỳnh Thư

P. Hiệu trưởng

0983104824

 

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                     Hồ Thị Yến