Asset Publisher

Lịch công tác tháng 4/2015

Lịch công tác tháng 4/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B

 

 

Số: 09/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Đông Triều, ngày  03  tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015

* Trọng tâm:

 Trọng tâm công tác tháng 4 /2015

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 30- 4 và ngày 1- 5.

- Thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP.

- Tham gia Hội thi "Bé khỏe mầm non" khu vực I.

- Tiếp tục triến khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài, và phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Chủ động phòng chống các dịch bệnh xảy ra trong mùa hè …

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-4/4

 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng3, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 4

CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể

6-30/4

 

- Thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP.

-  Duy trì  thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ,  tổ chức thao giảng và thực hiện các chuyên đề phát  triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" - Tham gia Hội thi "Bé khỏe mầm non" khu vực I.

 PHT CM- Giáo viên- NV

1-30/4

- Thực hiện tốt chương trình xanh hóa trường học - đẹp và an toàn.

CBGV, NV

01-30/4

- Đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, chủ động tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong mùa hè.

CBGV, NV

15-30/4

- Rà soát hồ sơ sổ sách và thiết bị đồ dùng dạy và học các lớp 5 tuổi. Chuẩn bị cho công tác kiểm tra phổ cập của phòng Giáo dục.

 

BGH- GV

 

 

Nơi nhận:                                                                                              - Phòng giáo dục(b/c);

 - Lưu: VT.

Hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Thị May