Asset Publisher

Lịch công tác thang 1 năm 2015

Lịch công tác thang 1 năm 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số:03 /MN-BDB

                    Bình Dương, ngày 02 tháng 1 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

Trọng tâm:           

       1. Kiểm tra đánh giá xếp loại học kỳ I.

        2.  Thi giáo viên giỏi cấp trường

        3. Sơ kết học kỳ 1.

Lịch cụ thể :           

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02 - 24

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM – GVPT các nhóm lớp.

02 - 24

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 18 - 20 .

- CBPTCM. 

06 - 17

- Kiểm tra đánh giá xếp loại các nhóm, lớp học kỳ I

- BGH, GV cốt cán

20 - 21

  - Thi giáo viên giỏi cấp trường

 

- CBPTCM

- GV các lớp

23 - 24

- Sơ kết học kỳ 1.

- BGH- CĐ- CM.

25/01-31/1

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1.

- BGH- CĐ- CM.

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                             Nguyễn Thị May