Asset Publisher

Ke hoach thang 9/2015

Ke hoach thang 9/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/TB-TrMN

               Bình Dương, ngày 01 tháng 9  năm 2015

                                                                    THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

 

 

 

 * Nhiệm vụ trọng tâm:      

       - Khai giảng năm học mới 2015 – 2016 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường     

       - Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch;

       - Xây dựng và  duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới 2015 – 2016 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- BGH - GVPTcác lớp.

07- 30/09

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1 - 5.

- CBPTCM. 

20 - 25/09

- Tham gia duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- BGH + Công đoàn

15 - 20

- Cân, đo theo dõi sức khỏe cho trên biểu đồ trẻ lần 1.

- CBPTCM -  Y tế - GVPT các lớp.

03/10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH- CĐ- CM.

                                                                                 

Nơi nhận:

      - CBGVNV trường(t/h);

- Cổng TTĐT Trường;

      - Lưu VT.

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

 Nguyễn Thị May