Asset Publisher

Công tác tháng 3

Công tác tháng 3


           

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

                     Số:03/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Bình Dương, ngày 03  tháng 03 năm 2015

 

 

                                                       

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 3 /2015

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 8-3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.

- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014-2015.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt  chuyên đề phát triển vận động - Tổ chức tốt Hội thi  Hội khỏe Bé mầm non cấp trường, cấp cụm.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

2-7/3

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng2, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 3

BGH

3-31/3

-Thực hiện tốt chương trình xanh hóa trường học- Đẹp và an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 5 đề tài.

CB-GV-NV

2-27/3

- Duy trì  thực hiện tốt nề nếp các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

CB, GV, NV

15-31/3

- Đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ. Chủ động tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh

 - Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

BGH, GV, YT

3-31/3

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề " Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non "

- Tổ chức hội thi Hội khỏe bé mầm non.

 

BGH-  GV

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT.

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị May