Asset Publisher

công tác tháng 10

công tác tháng 10


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  BÌNH DƯƠNG B

 

Số:  80/CTr- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều, ngày 04 tháng  10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

                                                                                                     

* Nhiệm vụ trọng tâm: 

   - Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua

   -   Khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ

   - Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức lao động

   -  Tổ chức dự giờ kiểm tra nội bộ theo lịch

   .-   Tổ chức phong trào  kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam  20/10

* Lịch cụ thể :                     

         

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1. 30

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 4 – tuần  8.

Duy trì sĩ số hiện có - tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

 

CB,GV,NV

  1.  

Hoàn thiện kế hoạch  thu- chi các khoản năm học 2018– 2019.

 

CBGV,NV , PH

10- 14

Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra  công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Toàn trường

15

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động

CĐ, BGH

24- 28

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ

CB y tế

21- 30

Dự giờ trực tiếp các GV, NV, kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp. Theo lịch kiểm tra nội bộ

 

BGH - TTCM

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

PGD&ĐT Đông Triều

   - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

Hồ Thị Yến