Asset Publisher

công khai theo TT21

công khai theo TT21


PHÒNG GD &ĐT TX ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B   Biểu số 3
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
NĂM  : 2017
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
A Quyết toán thu           2,594,040,000           2,594,040,000
I Tổng dự toán NSNN cấp                                    -  
1 Thu phí, lệ phí                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                                   -  
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)                                   -  
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)                                   -  
                                      -  
4 Thu sự nghiệp khác                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại thu)                                   -  
II Số thu nộp NSNN                 98,400,000                98,400,000
1 Phí, lệ phí                                   -  
  Học phí                  98,400,000                98,400,000
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)                                   -  
3 Hoạt động sự nghiệp khác                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại thu)                                   -  
III Số được để lại chi theo chế độ                 98,400,000                98,400,000
1 Phí, lệ phí(Học phí )                 98,400,000                98,400,000
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)                                   -  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                                   -  
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)                                   -  
3 Thu viện trợ                                   -  
                                      -  
4 Hoạt động sự nghiệp khác                                   -  
  Chăm sóc bán trú                                    -  
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước                                   -  
I Loại…, khoản…           2,495,640,000           2,495,640,000
  Mục 6000 Tiền lương                 743,608,370  
  Mục 6050 Tiền công trả cho lao động TX theo hợp đồng                 349,467,306  
  Mục 6100 Phụ cấp lương                 488,378,674  
  Mục 6200 Tiền thưởng                     7,986,000  
  Mục 6250 Phúc lợi tập thể    
  Mục 6300 Các khoản đóng góp                 259,545,112  
  Mục 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                   47,600,000  
  Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                   41,940,908  
  Mục 6550 Vật tư văn phòng                   48,080,000  
  Mục 6600 Thông tin, tuyên truyền liên lạc                     6,611,130  
  Mục 6650 Chi hội nghị                                  -    
  Mục 6700 Công tác phí                     5,470,000  
  Mục 6750 Chi phớ thuê mướn                   37,348,800  
  Mục 6900 Sửa chữa tài sản chuyên môn của từng ngành                 316,366,000  
  Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                 120,887,700  
  Mục 7750 Chi khác                   22,350,000  
  Mục 9050 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn    
II Loại…, khoản…                                   -  
                                      -  
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)                                   -  
  Chi thanh toán cá nhân                                   -  
  Chi nghiệp vụ chuyên môn                                   -  
  Chi mua sắm, sửa chữa                                   -  
  Chi khác                                   -  
    Ngày   31  tháng  12 năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
       
       
       
    Hồ Thị Yến