Asset Publisher

Chương trinh công tác tháng 5/2016

Chương trinh công tác tháng 5/2016

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 31/BC-MNBDB Đông Triều, ngày 04 tháng 5 năm 2016
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016
* Trọng tâm:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày 19/5.
- Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè
- Thực hiện đánh giá ngoài trường mầm non.
- Đánh giá phong trào thi đua, tổng kết năm học 2015 - 2016.
* Lịch cụ thể:
Ngày Nội dung công tác Người thực hiện
04 - 22
Công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch. - Chuyên môn giáo dục.
04 - 22 Duy trì thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn. - Chuyên môn giáo dục.
06 – 10 - Đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm,vệ sinh môi trường.Chủ động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè. Y tế học đường
14 - 15 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học đề nghị Ban thi đua xét duyệt Hội đồng tự đánh giá
16 - 18 - Rà soát hồ sơ sổ sách và thiết bị đồ dùng dạy và học các lớp 5 tuổi. HP phụ trách CSVC
18 - 20 Xét duyệt thi đua năm học 2015 - 2016 Hội đồng thi đua trường

18 - 22 - Tổ chức họp phụ huynh- Tổng kết lớp-Tổng kết năm học toàn trường
Chuyên môn giáo dục.
25 - 30 Tổng kết năm học 2015 - 2016 Ban giám hiệu, CBGVNV
Nơinhận: - Phòng giáo dục(b/c);
- Lưu: VT. Hiệu trưởng
(đã ký)

Nguyễn Thị May