Asset Publisher

chương trình công tác tháng 5/2015

chương trình công tác tháng 5/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /MN-BDB

                  Bình Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2015

KẾ HOẠCH

                                     CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

* Trọng tâm:

1. Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập năm 2015  – đón đoàn kiểm tra Phổ cập, kiểm định chất lượng trường mầm non.

2. Tổ chức các hoạt động  đánh giá chất lượng trẻ Nhà trẻ - 5 tuổi theo các mặt giáo dục.

3. Đánh giá thi đua, hoàn thiện hồ sơ thi đua

4. Kiểm tra chất lượng học sinh 5 tuổi.

6. Tổ chức họp phụ huynh các nhóm, lớp - Tổng kết năm học.

  Lịch cụ thể :            

Thời gian

Nội dung công tác 

Người thực hiện

5-20/5

Tăng cường công tác kiểm tra việc đánh giá chất lượng các mặt giáo dục, hồ sơ sổ sách giáo án của giáo viên, nhân viên.

HT- PHT

15-20/5

- Đánh giá trẻ cuối giai đoạn- các mặt phát triển giáo dục – Hoàn thiện hồ sơ cân khám sức khỏe giai đoạn 3 (cuối năm).

GV

 

5/– 31/5

Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập năm 2015  – đón đoàn kiểm tra Phổ cập, kểm định chất lượng trường mầm non.

 HP - GV

6-20/5

Kiểm tra hệ thống bếp ăn, hồ sơ, thực đơn, quy trình lưu mẫu thức ăn.

PHT

6-15/5

Đánh giá xếp loại thi đua – Hồ sơ thi đua cuối năm

BGH- GV- NV

6-15/5

Tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi dân gian giữa các khối lớp chào mừng ngày 19/05 và 01/06.

BGH- GV- NV – PH- HS

10-15//

Kiểm tra chất lượng học sinh 5 tuổi.

BGH – GV

10-31/5

- Kiểm tra phần mềm, thiết bị CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; kiểm tra tổng hợp cơ sở vật chất thiệt bị dạy học và hoàn thiện hồ sơ niêm yết CSCV.

BGH – KT – GV - NV

17/5

Tổ chức họp phụ huynh các nhóm, lớp.

BGH -GV-PH

24-28/5

Tổng kết năm học

BGH – GV – NV – PH

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG - Các CBGV,NV trong nhà trường;                                                                       (Đã ký)

- Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TH.                         

                                                                                                                       Nguyễn Thị May