Asset Publisher

CHUONG TRINH CONG TAC THANG 3

CHUONG TRINH CONG TAC THANG 3


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

 

Số: 02/MN-BDB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 08  tháng 3  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2012

                                                                                                                                       

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2012:

- Duy trì và giữ vững sĩ số.

- Làm hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Thiết kế bài giảng Elearning.

- Hội nghị trực tuyến đổi mới phương pháp dạy học.

- Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức dự giờ thăm lớp.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02 /3

- Duy trì sỹ số

-  Phòng chống dịch bệnh mùa hè

- Báo cáo tháng

BGH - Giáo viên toàn trường

05-10/3

- Thiết kế bài giảng Elearning.

Giáo viên

05-10/3

- Hội nghị trực tuyến đổi mới phương pháp dạy học.

BGH - Giáo viên toàn trường

14 – 18/5

- Làm hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi.

BGH – Giáo viên

20 – 30/5

- Công tác xanh hóa trường học

- Hội thi ĐDĐC tổ chức vào ngày 26/3

BGH – Giáo viên toàn trường

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng GD & ĐT Đông Triều (b/c)

- Giáo viên(t/h)

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May