Asset Publisher

CHƯƠNG TRINH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

CHƯƠNG TRINH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B
Số: 10/BC-TrMN
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
 
        Bình Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012
* Nhiệm vụ trọng tâm:           
       - Tổ chức các nhóm, lớp sưu tầm bài thơ, câu truyện, ca dao, đồng dao,hò vè, câu đố, trò chơi dân gian.
      - Thực hiện chuyên đề “ Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo”;“ Tạo môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”
- Tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục.
- Dự giờ kiểm tra các nhóm lớp, bếp ăn
- Tổ chức ngày 20/10
Thời gian
Nội dung công việc
Người thực hiện
01- 31/10/2012
- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.
- CBPTCM - GVPTcác lớp.
01- 31/10/2012
- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 5- 8.
- CBPTCM. 
01- 31/10/2012 
 - Triển khai thực hiện chuyên đề: “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”.
- CBPTCM - GVPTcác lớp
05 - 06/10/2012
- Dự Đại hội Công đoàn Giáo dục
- BCH Công đoàn
05 - 10/10/2012
- Dự các nhóm lớp.
- Chuyên môn
06-12/10/2012
- Khảo sát chất lượng giáo dục trẻ đầu năm.
-CM - GV các nhóm lớp.
15 - 20/10/2012
- Kiểm tra toàn diện  2 lớp
- BGH – Tổ trưởng CM.
20/10/2012
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Chi hội PN
27-31/10/2012
- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng10.
- BGH- CĐ- CM.
 

 Nơi nhận:   
- Phòng GD&DDT Đông Triều
- Các tổ chuyên môn.                                                                                             - Lưu: VP
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 Nguyễn Thị May