Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 1/2016

Chương trình công tác tháng 1/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:01 /MN-BDB

                    Bình Dương, ngày 03 tháng 1 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

Trọng tâm:           

        1. Kiểm tra đánh giá xếp loại học kỳ I.

        2. Sơ kết học kỳ 1.

Lịch cụ thể :

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

05 - 23

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM – GVPT các nhóm lớp.

05 - 23

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 18 - 20 .

- CBPTCM. 

06 - 16

- Kiểm tra đánh giá xếp loại các nhóm, lớp học kỳ I

- BGH, GV cốt cán

15 - 16

- Sơ kết học kỳ 1.

- BGH- CĐ- CM.

23

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1.

- BGH- CĐ- CM.

                                                                                             

 

Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị May