Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015-2016


       PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B 

                                                                                                                                   Biểu mẫu 01

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015 - 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

Kênh BT: 100%

Suy DD: 0%.

Không có trẻ béo phì

 

Kênh BT: 95 - 97,1%

Suy DD: 2 - 2,84%

Không có trẻ béo phì

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Đạt:  90% trở lên

 

Đạt:  95% trở lên

 

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình Giáo dục mầm non

Chương trình Giáo dục mầm non

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đội ngũ GV nhiệt  tình, tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: Đảm bảo DT đất, có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

                                                                              Bình Dương, ngày 25  tháng 9  năm 2015

                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                Nguyễn Thị May