Tài chính công khai ngày 13/12/2021


Tổng số học sinh ăn trong ngày: 158 x 17.000 = 2.686.000

Tổng thu : 2.686.000đ

Tổng chi: 2.686.000đ

Tồn sang ngày hôm sau :0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu