Công khai tài chính ngày 07/12/2021


Tổng số học sinh ăn trong ngày: 171 x 17000 = 2.907.000

Tổng thu : 2.907.000

Tổng chi: 2.907.000

Tồn sang ngày hôm sau :0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu