To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Monday, 24 / 09 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/9/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, Thịt dim tôm, Canh bí xanh nấu tôm
Bữa chiều; Cháo thịt
Tổng số trẻ báo ăn : 182
Điểm Tân Thành : 152 xuất x 12 000 = 1 824 000đ
Điểm Đông Lâm; 30 xuất x 12 000 = 360 000đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên