To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Monday, 23 / 07 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/5/2018

Thực đơn;
Bữa trưa; Cơm tẻ, Thịt dim đậu, Canh hến mồng tơi
Bữa chiều; Sữa + Bánh Mỳ
Tổng số trẻ báo ăn : 186
Điểm Tân Thành : 156 xuất x 12 000 = 1 872 000đ
Điểm Đông Lâm; 30 xuất x 12 000 = 360 000đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên