You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Monday, 25 / 09 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/09/2017

Tổng số trẻ báo ăn : 204 ; Điểm chính ; 169 xuất x 12 000 =2.028.000
: Điểm lẻ 35 xuất x 12 000 = 420.000


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên