Asset Publisher

Thông tin dội ngũ CBGVNV năm học 2014-2015

Thông tin dội ngũ CBGVNV năm học 2014-2015


HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị May

1972

1989

Hiệu Trưởng

ĐH

0968566269

2

Nguyễn Quỳnh Thư

1981

2003

P.Hiệu Trưởng

ĐH

0983104824

3

Chu Thị Tuyết Minh

1982

1998

P.Hiệu Trưởng

ĐH

01697478544

4

Nguyễn Thị Mẽ

1971

1995

Giáo Viên

1697655892

5

Nguyễn Thị Lịch

1963

1982

Giáo Viên

1674989822

6

Lê Thị Tuyết Trinh

1974

1990

Giáo Viên

1697153885

7

Bùi Thị Thanh

1981

2002

Giáo Viên

ĐH

1666762937

8

Nguyễn Thị Ngân

1990

2010

Giáo Viên

TC

1659876818

9

Lê Thị Hằng

1964

1982

Giáo Viên

942658142

10

Nguyễn Thị Lự

1964

1983

Giáo Viên

1642615424

11

Nguyễn Thị Tâm

1986

2009

Giáo Viên

1,697,384,845

12

Nguyễn Thị Bình

1973

1996

Giáo Viên

ĐH

1,205,071,464

13

Bùi Thị Đào

1964

1991

Giáo Viên

1293124006

14

Đặng Thị Thoan

1962

1980

Giáo Viên

1692994312

15

Mai Thị Loan

1975

2009

Giáo Viên

1673441142

16

Phạm Thị Mận

1986

2009

Giáo Viên

ĐH

1665851697

17

Lê Thị Khá

1970

1990

Giáo Viên

936254735

18

Phạm Thị Dung

1990

2012

Giáo viên

TC

 01678513705

19

Lưu Thị Cảnh

1992

2012

Giáo viên

TC

 01644612561

20

Nguyễn Thị Mai

1986

2012

Văn thư

TC

0968555785

21

Nguyễn Thị Thu Hiền

1986

2009

Kế toán

ĐH

904404286

22

Phạm Thị Kim Oanh

1990

2011

Y tế học đường

0978204714

23

Hồ Thị Thu Hiền

1991

2011

Cấp dưỡng

TC

01288398169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị May