Asset Publisher

Thông tin đội ngũ CBGCNV năm học 2014 - 2015

Thông tin đội ngũ CBGCNV năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH DƯƠNG B                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
             
DANH SÁCH CBGVNV NHÀ TRƯỜNG 
      NĂM HỌC 2014 - 2015    
             
TT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Chức vụ Trình độ chuyên môn Số điện thoại
1 Nguyễn Thị May 1972 1989 Hiệu Trưởng ĐH 968566269
2 Chu Thị Tuyết Minh 1982 1998 P.Hiệu Trưởng ĐH 1697478544
3 Nguyễn Quỳnh Thư 1981 2003 P.Hiệu Trưởng ĐH 983104824
4 Lê Thị Tuyết Trinh 1974 1990 Giáo viên 1697153885
5 Nguyễn Thị Bình 1973 1996 Giáo viên ĐH 1205071464
6 Đặng Thị Thoan 1962 1980 Giáo viên 1692994312
7 Nguyễn Thị Lịch 1963 1982 Giáo viên 1674989822
8 Lê Thị Hằng 1964 1982 Giáo viên 942658142
9 Bùi Thị Đào 1964 1991 Giáo viên 1293124006
10 Nguyễn Thị Lự 1964 1983 Giáo viên 1642615424
11 Lê Thị Khá 1970 1990 Giáo viên 936254735
12 Nguyễn Thị Mẽ 1971 1995 Giáo viên 1697655892
13 Bùi Thị Thanh 1981 2002 Giáo viên 1666762937
14 Mai Thị Loan 1975 2009 Giáo viên 1673441142
15 Phạm Thị Mận 1986 2009 Giáo viên 1665851697
16 Nguyễn Thị Tâm 1987 2009 Giáo viên 1697384845
17 Nguyễn Thị Ngân 1990 2010 Giáo viên TC 1659876818
18 Phạm Thị Dung 1990 2012 Giáo viên TC 1678513705
19 Lưu Thị Cảnh 1992 2010 Giáo viên TC 1644612561
20 Nguyễn Thị Thu Hiền 1986 2009 Nhân viên ĐH 904404286
21 Nguyễn Thị Mai 1986 2012 Nhân Viên TC 982338292
22 Phạm Thị Kim Anh 1990 2013 Y tế học đường 979282597
23 Hồ Thị Thu Hiền 1991 2011 Cấp dưỡng TC 1288398169
             
          HIỆU TRƯỞNG  
             
             
             
             
          Nguyễn Thị May