Asset Publisher

THOI KHOA BIEU THANG 11 NAM HOC 2012 - 2013

THOI KHOA BIEU THANG 11 NAM HOC 2012 - 2013


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

                                                                                    THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012-2013 

 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

2

Sáng

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

3

Sáng

Văn học

Văn học

Văn học

Văn học

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

4

Sáng

NBTN

KPKH

KPKH

KPKH

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

Ôn các hoạt động, chơi tự chọn ở các góc, vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

5

Sáng

Tạo hình

Toán

Toán

Toán

Chiểu

Chơi - tập,

vệ sinh, trả trẻ

Tạo hình

Tạo hình

Tạo hình

6

Sáng

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Chiểu

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị May